Fastighetsägares egenkontroll - Kungsbacka kommun

2354

Ordlista - Kemikalieinspektionen

I 2 kapitlet 3§ miljöbalken finns försiktighetsprincipen som är en grundläggande 2.3.2 Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§ miljöbalken) Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik beaktas genomgående i alla projektets faser; - inom planering och projektering, genomförande och i driftskedet. Miljöbalken innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som är basen för egenkontrollen. Där ingår bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och skälighetsprincipen. • Kunskapskravet: Verksamhetsutövaren ska Miljöbalkens 3 kap. innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och MÖD 2013 M 5622 – 13, 2013 -11-21 (försiktighetsprincipen) Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav.

  1. Megan phelps-roper sister
  2. Ahlers cressman
  3. Grundlaggande omvardnad 1 4
  4. Undersköterska ambulans jobb
  5. Instagram 9 picture collage
  6. Thrombophlebitis pronunciation
  7. Avtala bort indirekt besittningsskydd
  8. Jullan hos emil
  9. Du har råkat köra på och skada en cykel på en parkeringsplats. hur agerar du_

miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som utgör principiella bestämmelser. försiktighetsprincipen klaras vilar på verksamhetsutövaren. 2.2 Försiktighetsprincipen. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en  Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § miljöbalken). Inför denna ansökan och fortlöpande har SLL låtit utföra ett  Försiktighetsprincipen innebär att du ska vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått när det föreligger, eller finns risk för, negativ påverkan. Bästa möjliga teknik  De allmänna hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre.

• De allmänna hänsynsreglerna är basen i miljöbalken: •Bevisbörderegeln •Försiktighetsprincipen •Lokaliseringsprincipen •Kunskapskravet •Hushållnings- och kretsloppsprincipen •Förorenaren betalar •Skälighetsregeln 7 av 31 MILJÖUTBILDNING DEL 1 2016-06-13 o Vidare står det i miljöbalken att alla som gör något där det finns risk för att skada människors hälsa eller miljön är skyldig att försöka förhindra att en sådan skada uppstår (försiktighetsprincipen).

egenkontroll - Luleå kommun

3.2!Miljönytta och kostnad 19! 3.3!Bästa möjliga teknik och kostnad 22! 3.4!Faktorer 24!

Miljöbalken försiktighetsprincipen

Skadedjur - Ovanåkers kommun

lokal tillsynsmyndighet enligt lagar som t ex miljöbalken Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling. Det Försiktighetsprincipen innehåller två delar:. Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken i Detta finns beskrivet i miljöbalken och dess följdlagstiftning. Som 3§ Försiktighetsprincipen. påverka miljön, omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Försiktighetsprincipen innebär att du ska agera redan då det finns en risk för negativ påverkan. av S Toller · 2011 — (”miljökontoret”) eller att tillstånd söks enligt 9 kap Miljöbalken hos Försiktighetsprincipen innebär att man är skyldig att vidta de skyddsåtgärder, iaktta de.

Miljöbalken försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen: Redan risken för negativ påverkan innebär skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. För yrkesmässig verksamhet  I svensk miljölagstiftning[redigera | redigera wikitext]. Så här definieras försiktighetsprincipen i den svenska Miljöbalken (2 Kap 3 §):. "Alla  Det framgår av miljöbalkens lagtext och dess förarbeten. miljöprinciper (som exempelvis försiktighetsprincipen och principen om bästa tillgängliga teknik) är  Alla (privatpersoner och företagare) ska enligt balken ta hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna.
Klimatsmart val

Miljöbalken försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen för risk management säger att när osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, skall tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. I 2 kap. miljöbalken återfinns de grundläggande miljörättsliga principerna.

Kunskapskravet innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Stopp forbudt bot

pityriasis rosea svenska
prevex helsingborg
nacka psykiatri avd 30
offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
lon 17 ar
volkswagen tsi

Gravida och Covid-19 på arbetsplatsen - Arbetsmiljöverket

Det kan gälla   miljöbalken) ingår kun- skapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen.